Foreningens vedtæger

Vedtægter for Småbørnsfamilieforeningen SAMFO

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Småbørnsfamilieforeningen SAMFO
Stk. 2. Foreningen har hjemsted på den fungerende formands adresse.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for at præge lovgivningen og administrationerne heraf til gavn for børnefamilierne og sikre den demokratiske mulighed, det må være frit at kunne vælge mellem forskellige pasningsmuligheder: i familien, privat eller institutionelt.
Stk. 2. Med henblik på opnåelse af disse formål skal SAMFO arbejde på, at den nuværende institutionsafhængige familieydelse udstrækkes til at omfatte samtlige forældre med børn i alderen 0-6 år, eller at der indføres andre ordninger, som tilsvarende forbedrer børnefamiliernes mulighed for frit at vælge pasning, f.eks. indførelse af fradrag til alle småbørnsforældre.
Stk. 3. Foreningen arbejder uafhængigt af partipolitiske og religiøse organisationer.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages alle, der går ind for foreningens formål.
Stk. 2. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er en årlig ydelse.
Stk. 3. Kontingentfrit medlemskab til værdigt trængende kan bevilges af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes senest inden udløbet af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på tidligst 4 uger og senest 2 uger til medlemmerne, bilagt skriftlig dagsorden. Bekendtgørelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af kontingenter.
9. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes til formanden inden den i indkaldelsen nærmere angivne frist.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, og indkaldes efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 5. Afstemninger
Stk. 1. På generalforsamlinger (også ekstraordinære) afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Skriftlig afstemning anvendes, når en tredjedel af de fremmødte medlemmer har ønske herom; ved personafstemning dog, når blot ét medlem har ønske herom.
Stk. 3. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen at lede netværket i medlemmernes interesse; herunder at administrere foreningens arbejde, både det praktiske og det økonomiske.
Stk. 2. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Kandidater til nyvalg indstilles skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et bestyrelsesmedlem begærer det.
Stk. 4. Bestyrelsen skal mødes min. 1 gang om året.
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse efter foreningens formål.
Stk. 6. suppleanter har ret til uden stemmeret at deltage i bestyrelsesmøder.
Stk. 7. I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode fungerer næstformanden indtil næste generalforsamling.

§ 7. Foreningens hjemmeside
Bestyrelsen vælger web-ansvarlig for foreningens hjemmeside. Den web-ansvarlige opdaterer foreningens hjemmeside og udsender elektroniske nyhedsbreve ca. 4 gange om året.

§ 8. Vedtægternes ikrafttræden og ændringer.
Stk. 1. Nærværende vedtægter er trådt i kraft efter afholdelse af stiftende generalforsamling den 12.04.1986 samt efter en senere revision den 27.04.1988, den 10.04.1989 og den 10.04.2012.
Stk. 2 Til vedtagelse af forandringer i foreningens vedtægter og af foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på en generalforsamling skriftligt stemmer herfor. Til ændring af formålsparagraffen skal dette behandles på en generalforsamling og derefter vedtages af 2/3 af de fremmødte på næste generalforsamling.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s